Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Gắn Tường QWTDL

QWTDLF-WM-5-12-RAGBW Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 5 Màu 5 âm báo nhạc Melody 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 5 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WM-5-12-RAGBW QWTDLF-WM-5-24-RAGBW QWTDLF-WM-5-110-RAGBW QWTDLF-WM-5-220-RAGBW QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WA-5-220-RAGBW Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 5 Màu 5 âm cảnh báo 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 5 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WA-5-12-RAGBW QWTDLF-WA-5-24-RAGBW QWTDLF-WA-5-110-RAGBW QWTDLF-WA-5-220-RAGBW QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WP-5-110-RAGBW Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 5 Màu 5 âm báo động 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 5 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WP-5-12-RAGBW QWTDLF-WP-5-24-RAGBW QWTDLF-WP-5-110-RAGBW QWTDLF-WP-5-220-RAGBW QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WS-5-24-RAGBW Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 5 Màu 5 âm báo động 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 5 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WS-5-12-RAGBW QWTDLF-WS-5-24-RAGBW QWTDLF-WS-5-110-RAGBW QWTDLF-WS-5-220-RAGBW QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WM-4-220-RAGB Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 4 Màu 5 âm báo nhạc Melody 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 4 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WM-4-12-RAGB QWTDLF-WM-4-24-RAGB QWTDLF-WM-4-110-RAGB QWTDLF-WM-4-220-RAGB QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WA-4-110-RAGB Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 4 Màu 5 âm cảnh báo 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 4 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WA-4-12-RAGB QWTDLF-WA-4-24-RAGB QWTDLF-WA-4-110-RAGB QWTDLF-WA-4-220-RAGB QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WP-4-24-RAGB Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 4 Màu 5 âm báo động 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 4 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WP-4-12-RAGB QWTDLF-WP-4-24-RAGB QWTDLF-WP-4-110-RAGB QWTDLF-WP-4-220-RAGB QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WS-4-12-RAGB Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 4 Màu 5 âm báo động 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 4 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WS-4-12-RAGB QWTDLF-WS-4-24-RAGB QWTDLF-WS-4-110-RAGB QWTDLF-WS-4-220-RAGB QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WM-3-110-RAG Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 3 Màu 5 âm báo nhạc Melody 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 3 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WM-3-12-RAG QWTDLF-WM-3-24-RAG QWTDLF-WM-3-110-RAG QWTDLF-WM-3-220-RAG QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

QWTDLF-WA-3-24-RAG Đèn tháp gắn tường Qlight Φ70 Bóng LED 3 Màu 5 âm cảnh báo 85dB IP54

QWTDL-QWTDLF Den thap gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu QWTDLF Gắn Tường Qlight , Bóng LED Sáng liên  tục hoặc nhấp nháy, 3 Tầng Màu, 5 Âm Báo: Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Qlight QWTDLF: QWTDLF-WA-3-12-RAG QWTDLF-WA-3-24-RAG QWTDLF-WA-3-110-RAG QWTDLF-WA-3-220-RAG QWTDLF : Đèn tháp gắn tường bóng LED Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Thông số kỹ thuật: Kích thước: 90x216mm Mầu sắc: 1~5 ... Read More »

Scroll To Top