Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Có Loa MP3 Qlight STNDL

STNDL-3-220-RAG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 3 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-3-220-RAG STNDL-3-220-RAB STNDL-3-220-RAW STNDL-3-220-RGB STNDL-3-220-RGW STNDL-3-220-RBW STNDL-3-220-AGB STNDL-3-220-AGW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt ... Read More »

STNDL-2-220-RG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 2 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-2-220-RG STNDL-2-220-RA STNDL-2-220-RB STNDL-2-220-RW STNDL-2-220-AG STNDL-2-220-AB STNDL-2-220-AW STNDL-2-220-GB STNDL-2-220-GW STNDL-2-220-BW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động ... Read More »

STNDL-1-220-R Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 1 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-1-220-R STNDL-1-220-A STNDL-1-220-G STNDL-1-220-B STNDL-1-220-W Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP ... Read More »

STNDL-5-110-RAGBW Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 5 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-5-110-RAGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: 5 âm Melodies ... Read More »

STNDL-4-110-RAGB Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 4 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 4 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-4-110-RAGB STNDL-4-110-RAGW STNDL-4-110-RGBW STNDL-4-110-AGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: ... Read More »

STNDL-3-110-RAG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 3 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-3-110-RAG STNDL-3-110-RAB STNDL-3-110-RAW STNDL-3-110-RGB STNDL-3-110-RGW STNDL-3-110-RBW STNDL-3-110-AGB STNDL-3-110-AGW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt ... Read More »

STNDL-2-110-RG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 2 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-2-110-RG STNDL-2-110-RA STNDL-2-110-RB STNDL-2-110-RW STNDL-2-110-AG STNDL-2-110-AB STNDL-2-110-AW STNDL-2-110-GB STNDL-2-110-GW STNDL-2-110-BW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động ... Read More »

STNDL-1-110-R Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 1 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-1-110-R STNDL-1-110-A STNDL-1-110-G STNDL-1-110-B STNDL-1-110-W Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP ... Read More »

STNDL-5-24-RAGBW Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 5 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-5-24-RAGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: 5 âm Melodies ... Read More »

STNDL-3-24-RAG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 3 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-3-24-RAG STNDL-3-24-RAB STNDL-3-24-RAW STNDL-3-24-RGB STNDL-3-24-RGW STNDL-3-24-RBW STNDL-3-24-AGB STNDL-3-24-AGW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt ... Read More »

Scroll To Top