Tuesday , 23 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Qlight

ST45MBF-WM-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 5 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-BZ-5-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-BZ-5-220-RAGBW ST45MBF-WS-5-220-RAGBW ST45MBF-WP-5-220-RAGBW ST45MBF-WM-5-220-RAGBW ST45MBF-WA-5-220-RAGBW ST45MBF-WS-5-220-RAGBW ST45MBF-WA-5-220-RAGBW ST45MBF-WM-5-220-RAGBW Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 5 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Gắn trực tiếp ... Read More »

ST45MBF-WA-4-220-RAGB Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 4 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-BZ-4-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-BZ-4-220-RAGB ST45MBF-WS-4-220-RAGW ST45MBF-WP-4-220-RGBW ST45MBF-WM-4-220-RAGB ST45MBF-WA-4-220-RAGB ST45MBF-WS-4-220-RAGB ST45MBF-WA-4-220-RAGB ST45MBF-WM-4-220-RAGB Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 4 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Gắn trực tiếp ... Read More »

ST45MBF-WS-3-220-RBW Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 3 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-BZ-3-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-BZ-3-220-RAG ST45MBF-WS-3-220-RAB ST45MBF-WP-3-220-RAW ST45MBF-WM-3-220-RGB ST45MBF-WA-3-220-RGW ST45MBF-WS-3-220-RBW ST45MBF-WA-3-220-RAG ST45MBF-WM-3-220-RAG Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 3 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Gắn trực tiếp ... Read More »

ST45MBF-WA-2-220-AG Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 2 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-BZ-2-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-BZ-2-220-RG ST45MBF-WS-2-220-RA ST45MBF-WP-2-220-RB ST45MBF-WM-2-220-RW ST45MBF-WA-2-220-AG ST45MBF-WS-2-220-AB ST45MBF-WA-2-220-AW ST45MBF-WM-2-220-GW Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 2 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Gắn trực tiếp ... Read More »

ST45MBF-WM-1-220-B Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 1 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-BZ-1-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-BZ-1-220-R ST45MBF-WS-1-220-A ST45MBF-WP-1-220-G ST45MBF-WM-1-220-B ST45MBF-WA-1-220-W ST45MBF-WS-1-220-R ST45MBF-WA-1-220-A ST45MBF-WM-1-220-G Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 1 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Gắn trực tiếp ... Read More »

ST45MBF-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 5 tầng IP44

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-5-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-5-220-RAGBW ST45MBF-5-220-RAGBW ST45MBF-5-220-RAGBW ST45MBF-5-220-RAGBW ST45MBF-5-220-RAGBW ST45MBF-5-220-RAGBW ST45MBF-5-220-RAGBW ST45MBF-5-220-RAGBW Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 5 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

ST45MBF-4-220-RAGB Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 4 tầng IP44

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-4-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-4-220-RAGB ST45MBF-4-220-RAGW ST45MBF-4-220-RGBW ST45MBF-4-220-RAGB ST45MBF-4-220-RAGB ST45MBF-4-220-RAGB ST45MBF-4-220-RAGB ST45MBF-4-220-RAGB Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 4 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

ST45MBF-3-220-RAG Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 3 tầng IP44

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-3-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-3-220-RAG ST45MBF-3-220-RAB ST45MBF-3-220-RAW ST45MBF-3-220-RGB ST45MBF-3-220-RGW ST45MBF-3-220-RBW ST45MBF-3-220-RAG ST45MBF-3-220-RAG Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 3 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

ST45MBF-2-220-RG Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 2 tầng IP44

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-2-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-2-220-RG ST45MBF-2-220-RA ST45MBF-2-220-RB ST45MBF-2-220-RW ST45MBF-2-220-AG ST45MBF-2-220-AB ST45MBF-2-220-AW ST45MBF-2-220-GW Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 2 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

ST45MBF-1-220-R Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 1 tầng IP44

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45MBF-1-220 Mã sản phẩm: ST45MBF-1-220-R ST45MBF-1-220-A ST45MBF-1-220-G ST45MBF-1-220-B ST45MBF-1-220-W ST45MBF-1-220-R ST45MBF-1-220-A ST45MBF-1-220-G Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 1 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: ... Read More »

Scroll To Top