Thursday , 20 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Andon

ST56L-BZ-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56L-BZ-5 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 5 tầng màu, Sáng liên tục, Còi 90dB, IP23 Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 5 tầng màu, sáng liên tục, còi 90dB: ST56L-BZ-5 ST56L-BZ-5-12-RAGBW ST56L-BZ-5-24-RAGBW ST56L-WS-5-12-RAGBW-LB18 ST56L-WS-5-24-RAGBW-LB18 ST56L-WP-5-12-RAGBW-LW18 ST56L-WP-5-24-RAGBW-LW18 ST56L-WM-5-12-RAGBW-QZ18 ST56L-WM-5-24-RAGBW-QZ18 ST56L-WA-5-12-RAGBW-SZ18 ST56L-WA-5-24-RAGBW-SZ18 ST56L-WS-5-12-RAGBW-QL18 ST56L-WS-5-24-RAGBW-QL18 ST56L-WA-5-12-RAGBW-SL18 ST56L-WA-5-24-RAGBW-SL18 ST45L-WM-5-12-RAGBW-QLA18 ST45L-WM-5-24-RAGBW-QLA18 ST56L-BZ-5-110-RAGBW ST56L-BZ-5-220-RAGBW ST56L-WS-5-110-RAGBW-LB18 ST56L-WS-5-220-RAGBW-LB18 ST56L-WP-5-110-RAGBW-LW18 ST56L-WP-5-220-RAGBW-LW18 ST56L-WM-5-110-RAGBW-QZ18 ST56L-WM-5-220-RAGBW-QZ18 ST56L-WA-5-110-RAGBW-SZ18 ST56L-WA-5-220-RAGBW-SZ18 ST56L-WS-5-110-RAGBW-QL18 ... Read More »

ST56L-BZ-4-110-RAGB Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 4 tầng Còi 90dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56L-BZ-4Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 4 tầng màu, Sáng liên tục, Còi 90dB, IP23 Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 4 tầng màu, sáng liên tục, còi 90dB: ST56L-BZ-4 ST56L-BZ-4-12-RAGB ST56L-BZ-4-24-RAGB ST56L-WS-4-12-RAGW-LB18 ST56L-WS-4-24-RAGW-LB18 ST56L-WP-4-12-RGBW-LW18 ST56L-WP-4-24-RGBW-LW18 ST56L-WM-4-12-RAGB-QZ18 ST56L-WM-4-24-RAGB-QZ18 ST56L-WA-4-12-RAGB-SZ18 ST56L-WA-4-24-RAGB-SZ18 ST56L-WS-4-12-RAGB-QL18 ST56L-WS-4-24-RAGB-QL18 ST56L-WA-4-12-RAGB-SL18 ST56L-WA-4-24-RAGB-SL18 ST56L-WM-4-12-RAGB-QLA18 ST56L-WM-4-24-RAGB-QLA18 ST56L-BZ-4-110-RAGB ST56L-BZ-4-220-RAGB ST56L-WS-4-110-RAGW-LB18 ST56L-WS-4-220-RAGW-LB18 ST56L-WP-4-110-RGBW-LW18 ST56L-WP-4-220-RGBW-LW18 ST56L-WM-4-110-RAGB-QZ18 ST56L-WM-4-220-RAGB-QZ18 ST56L-WA-4-110-RAGB-SZ18 ST56L-WA-4-220-RAGB-SZ18 ST56L-WS-4-110-RAGB-QL18 ST56L-WS-4-220-RAGB-QL18 ... Read More »

ST56L-BZ-3-24-RAG Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 3 tầng Còi 90dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56L-BZ-3 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 3 tầng màu, Sáng liên tục, Còi 90dB, IP23 Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 3 tầng màu, sáng liên tục, còi 90dB: ST56L-BZ-3 ST56L-BZ-3-12-RAG ST56L-BZ-3-24-RAG ST56L-WS-3-12-RAB-LB18 ST56L-WS-3-24-RAB-LB18 ST56L-WP-3-12-RAW-LW18 ST56L-WP-3-24-RAW-LW18 ST56L-WM-3-12-RGB-QZ18 ST56L-WM-3-24-RGB-QZ18 ST56L-WA-3-12-RGW-SZ18 ST56L-WA-3-24-RGW-SZ18 ST56L-WS-3-12-RBW-QL18 ST56L-WS-3-24-RBW-QL18 ST56L-WA-3-12-RAG-SL18 ST56L-WA-3-24-RAG-SL18 ST56L-WM-3-12-RAG-QLA18 ST56L-WM-3-24-RAG-QLA18 ST56L-BZ-3-110-RAG ST56L-BZ-3-220-RAG ST56L-WS-3-110-RAB-LB18 ST56L-WS-3-220-RAB-LB18 ST56L-WP-3-110-RAW-LW18 ST56L-WP-3-220-RAW-LW18 ST56L-WM-3-110-RGB-QZ18 ST56L-WM-3-220-RGB-QZ18 ST56L-WA-3-110-RGW-SZ18 ST56L-WA-3-220-RGW-SZ18 ST56L-WS-3-110-RBW-QL18 ... Read More »

ST56EL-BZ-1-24-R Đèn tháp tín hiệu Qlight Φ56 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST56EL-ST56ELF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56EL-BZ-1 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED, loại thân ngắn 1 tầng màu, Sáng liên tục, Còi 90dB, IP23 Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 1 tầng màu, sáng liên tục, còi 90dB: ST56EL-1 ST56EL-BZ-1-12-R ST56EL-BZ-1-24-R ST56EL-WS-1-12-A-LB18 ST56EL-WS-1-24-A-LB18 ST56EL-WP-1-12-G-LW18 ST56EL-WP-1-24-G-LW18 ST56EL-WM-1-12-B-QZ18 ST56EL-WM-1-24-B-QZ18 ST56EL-WA-1-12-W-SZ18 ST56EL-WA-1-24-W-SZ18 ST56EL-WS-1-12-R-QL18 ST56EL-WS-1-24-R-QL18 ST56EL-WA-1-12-A-SL18 ST56EL-WA-1-24-A-SL18 ST56EL-WM-1-12-G-QLA18 ST56EL-WM-1-24-G-QLA18 ST56EL-BZ-1-110-R ST56EL-1-220-R ST56EL-WS-1-110-A-LB18 ST56EL-1-220-A-LB18 ST56EL-WP-1-110-G-LW18 ST56EL-1-220-G-LW18 ST56EL-WM-1-110-B-QZ18 ST56EL-1-220-B-QZ18 ... Read More »

ST45L-BZ-5-24-RAGBW Đèn tháp tín hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng Còi 90dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-5: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục 5 tầng, còi 90dB ST45L-BZ-5 Mã hàng: Đèn tầng báo hiệu qlight 5 tầng Φ45 bóng LED sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-5 ST45L-BZ-5-12-RAGBW ST45L-BZ-5-24-RAGBW ST45L-WS-5-12-RAGBW-LB18 ST45L-WS-5-24-RAGBW-LB18 ST45L-WP-5-12-RAGBW-LW18 ST45L-WP-5-24-RAGBW-LW18 ST45L-WM-5-12-RAGBW-QZ18 ST45L-WM-5-24-RAGBW-QZ18 ST45L-WA-5-12-RAGBW-SZ18 ST45L-WA-5-24-RAGBW-SZ18 ... Read More »

ST45L-BZ-4-24-RAGB Đèn tháp tín hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng Còi 90dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 4 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-4: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục 4 tầng, còi 90dB ST45L-BZ-4 Mã hàng: Đèn tầng báo hiệu qlight 4 tầng Φ45 bóng LED sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-4 ST45L-BZ-4-12-RAGB ST45L-BZ-4-24-RAGB ST45L-WS-4-12-RAGW-LB18 ST45L-WS-4-24-RAGW-LB18 ST45L-WP-4-12-RGBW-LW18 ST45L-WP-4-24-RGBW-LW18 ST45L-WM-4-12-RAGB-QZ18 ST45L-WM-4-24-RAGB-QZ18 ST45L-WA-4-12-RAGB-SZ18 ST45L-WA-4-24-RAGB-SZ18 ... Read More »

ST45L-BZ-3-220-RAG Đèn tháp cảnh báo Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng Còi 90dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 3 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-3: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục 3 tầng, còi 90dB ST45L-BZ-3 Mã hàng: Đèn tầng báo hiệu qlight 3 tầng Φ45 bóng LED sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-3 ST45L-BZ-3-12-RAG ST45L-BZ-3-24-RAG ST45L-WS-3-12-RAB-LB18 ST45L-WS-3-24-RAB-LB18 ST45L-WP-3-12-RAW-LW18 ST45L-WP-3-24-RAW-LW18 ST45L-WM-3-12-RGB-QZ18 ST45L-WM-3-24-RGB-QZ18 ST45L-WA-3-12-RGW-SZ18 ST45L-WA-3-24-RGW-SZ18 ... Read More »

ST45L-BZ-2-24-RG Đèn tháp tín hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 2 tầng Còi 90dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 2 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-2: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục 2 tầng, còi 90dB ST45L-BZ-2 Mã hàng: Đèn tầng báo hiệu qlight 2 tầng Φ45 bóng LED sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ- ST45L-BZ-2-12-RG ST45L-BZ-2-24-RG ST45L-WS-2-12-RA-LB18 ST45L-WS-2-24-RA-LB18 ST45L-WP-2-12-RB-LW18 ST45L-WP-2-24-RB-LW18 ST45L-WM-2-12-RW-QZ18 ST45L-WM-2-24-RW-QZ18 ST45L-WA-2-12-AG-SZ18 ST45L-WA-2-24-AG-SZ18 ... Read More »

ST45L-BZ-1-12-R Đèn tháp tín hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng Còi 90dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 1 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-1: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục 1 tầng, còi 90dB ST45L-BZ-1 Mã hàng: Đèn tầng báo hiệu qlight 1 tầng Φ45 bóng LED sáng liên tục, còi 90dB ST45L-BZ-1 ST45L-BZ-1-12-R ST45L-BZ-1-24-R ST45L-WS-1-12-A-LB18 ST45L-WS-1-24-A-LB18 ST45L-WP-1-12-G-LW18 ST45L-WP-1-24-G-LW18 ST45L-WM-1-12-B-QZ18 ST45L-WM-1-24-B-QZ18 ST45L-WA-1-12-W-SZ18 ST45L-WA-1-24-W-SZ18 ... Read More »

ST45L-5-220-RAGBW Đèn tháp báo hiệu Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng IP44

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục ST45L-5: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục 5 tầng ST45L-5 Mã hàng: Đèn tầng báo hiệu qlight 5 tầng Φ45 bóng LED sáng liên tục ST45L-5 ST45L-5-12-RAGBW ST45L-5-24-RAGBW ST45L-5-12-RAGBW-LB18 ST45L-5-24-RAGBW-LB18 ST45L-5-12-RAGBW-LW18 ST45L-5-24-RAGBW-LW18 ST45L-5-12-RAGBW-QZ18 ST45L-5-24-RAGBW-QZ18 ST45L-5-12-RAGBW-SZ18 ST45L-5-24-RAGBW-SZ18 ST45L-5-12-RAGBW-QL18 ST45L-5-24-RAGBW-QL18 ST45L-5-12-RAGBW-SL18 ST45L-5-24-RAGBW-SL18 ST45L-5-12-RAGBW-QLA18 ... Read More »

Scroll To Top