Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Có Loa MP3 Qlight STNDLF

STNDLF-5-220-RAGBW Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 5 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-5-220-RAGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: 5 âm Melodies ... Read More »

STNDLF-4-220-RAGB Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 4 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 4 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-4-220-RAGB STNDLF-4-220-RAGW STNDLF-4-220-RGBW STNDLF-4-220-AGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: ... Read More »

STNDLF-3-220-RAG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 3 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-3-220-RAG STNDLF-3-220-RAB STNDLF-3-220-RAW STNDLF-3-220-RGB STNDLF-3-220-RGW STNDLF-3-220-RBW STNDLF-3-220-AGB STNDLF-3-220-AGW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt ... Read More »

STNDLF-2-220-RG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 2 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-2-220-RG STNDLF-2-220-RA STNDLF-2-220-RB STNDLF-2-220-RW STNDLF-2-220-AG STNDLF-2-220-AB STNDLF-2-220-AW STNDLF-2-220-GB STNDLF-2-220-GW STNDLF-2-220-BW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động ... Read More »

STNDLF-5-110-RAGBW Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 5 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-5-110-RAGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: 5 âm Melodies ... Read More »

STNDLF-4-110-RAGB Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 4 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 4 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-4-110-RAGB STNDLF-4-110-RAGW STNDLF-4-110-RGBW STNDLF-4-110-AGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: ... Read More »

STNDLF-3-110-RAG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 3 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-3-110-RAG STNDLF-3-110-RAB STNDLF-3-110-RAW STNDLF-3-110-RGB STNDLF-3-110-RGW STNDLF-3-110-RBW STNDLF-3-110-AGB STNDLF-3-110-AGW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt ... Read More »

STNDLF-2-110-RG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 2 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-2-110-RG STNDLF-2-110-RA STNDLF-2-110-RB STNDLF-2-110-RW STNDLF-2-110-AG STNDLF-2-110-AB STNDLF-2-110-AW STNDLF-2-110-GB STNDLF-2-110-GW STNDLF-2-110-BW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động ... Read More »

STNDLF-1-110-R Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 1 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-1-110-R STNDLF-1-110-A STNDLF-1-110-G STNDLF-1-110-B STNDLF-1-110-W Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP ... Read More »

STNDLF-5-24-RAGBW Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 5 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-5-24-RAGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: 5 âm Melodies ... Read More »

Scroll To Top