Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp ST45L

ST45LF-WP-5-110-RAGBW-LW18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Có còi Buzzer 90db ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 5 tầng, còi  90db ST45LF-BZ-5: ST45LF-BZ-5-110-RAGBW ST45LF-BZ-5-110-RAGBW ST45LF-WS-5-110-RAGBW ST45LF-WS-5-110-RAGBW-LB18 ST45LF-WP-5-110-RAGBW ST45LF-WP-5-110-RAGBW-LW18 ST45LF-WM-5-110-RAGBW ST45LF-WM-5-110-RAGBW-QZ18 ST45LF-WA-5-110-RAGBW ST45LF-WA-5-110-RAGBW-SZ18 ST45LF-WS-5-110-RAGBW ST45LF-WS-5-110-RAGBW-QL18 ST45LF-WA-5-110-RAGBW ST45LF-WA-5-110-RAGBW-SL18 ST45LF-WM-5-110-RAGBW ST45LF-WM-5-110-RAGBW-QLA18 ST45LF-BZ: Đèn tháp ... Read More »

ST45LF-WS-4-110-RAGW-LB18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 4 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Có còi Buzzer 90db ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 4 tầng, còi  90db ST45LF-BZ-4: ST45LF-BZ-4-110-RAGB ST45LF-BZ-4-110-RAGB ST45LF-WS-4-110-RAGW ST45LF-WS-4-110-RAGW-LB18 ST45LF-WP-4-110-RGBW ST45LF-WP-4-110-RGBW-LW18 ST45LF-WM-4-110-RAGB ST45LF-WM-4-110-RAGB-QZ18 ST45LF-WA-4-110-RAGB ST45LF-WA-4-110-RAGB-SZ18 ST45LF-WS-4-110-RAGB ST45LF-WS-4-110-RAGB-QL18 ST45LF-WA-4-110-RAGB ST45LF-WA-4-110-RAGB-SL18 ST45LF-WM-4-110-RAGB ST45LF-WM-4-110-RAGB-QLA18 ST45LF-BZ: Đèn tháp ... Read More »

ST45LF-WM-3-110-RAG-QLA18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 3 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Có còi Buzzer 90db ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 3 tầng, còi  90db ST45LF-BZ-3: ST45LF-BZ-3-110-RAG ST45LF-BZ-3-110-RAG ST45LF-WS-3-110-RAB ST45LF-WS-3-110-RAB-LB18 ST45LF-WP-3-110-RAW ST45LF-WP-3-110-RAW-LW18 ST45LF-WM-3-110-RGB ST45LF-WM-3-110-RGB-QZ18 ST45LF-WA-3-110-RGW ST45LF-WA-3-110-RGW-SZ18 ST45LF-WS-3-110-RBW ST45LF-WS-3-110-RBW-QL18 ST45LF-WA-3-110-RAG ST45LF-WA-3-110-RAG-SL18 ST45LF-WM-3-110-RAG ST45LF-WM-3-110-RAG-QLA18 ST45LF-BZ: Đèn tháp ... Read More »

ST45LF-WA-2-110-AW-SL18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 2 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 2 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Có còi Buzzer 90db ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 2 tầng, còi  90db ST45LF-BZ-2: ST45LF-BZ-2-110-RG ST45LF-BZ-2-110-RG ST45LF-WS-2-110-RA ST45LF-WS-2-110-RA-LB18 ST45LF-WP-2-110-RB ST45LF-WP-2-110-RB-LW18 ST45LF-WM-2-110-RW ST45LF-WM-2-110-RW-QZ18 ST45LF-WA-2-110-AG ST45LF-WA-2-110-AG-SZ18 ST45LF-WS-2-110-AB ST45LF-WS-2-110-AB-QL18 ST45LF-WA-2-110-AW ST45LF-WA-2-110-AW-SL18 ST45LF-WM-2-110-GW ST45LF-WM-2-110-GW-QLA18 ST45LF-BZ: Đèn tháp ... Read More »

ST45LF-WS-1-110-R-QL18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 1 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Có còi Buzzer 90db ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 1 tầng, còi  90db ST45LF-BZ-1: ST45LF-BZ-1-110-R ST45LF-BZ-1-110-R ST45LF-WS-1-110-A ST45LF-WS-1-110-A-LB18 ST45LF-WP-1-110-G ST45LF-WP-1-110-G-LW18 ST45LF-WM-1-110-B ST45LF-WM-1-110-B-QZ18 ST45LF-WA-1-110-W ST45LF-WA-1-110-W-SZ18 ST45LF-WS-1-110-R ST45LF-WS-1-110-R-QL18 ST45LF-WA-1-110-A ST45LF-WA-1-110-A-SL18 ST45LF-WM-1-110-G ST45LF-WM-1-110-G-QLA18 ST45LF-BZ: Đèn tháp ... Read More »

ST45LF-5-110-RAGBW-SZ18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng IP44

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 5 tầng ST45LF: ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW-LB18 ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW-LW18 ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW-QZ18 ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW-SZ18 ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW-QL18 ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW-SL18 ST45LF-5-110-RAGBW ST45LF-5-110-RAGBW-QLA18 ST45LF: Đèn tháp bóng LED sáng  liên tục hoặc nhấp ... Read More »

ST45LF-4-110-RAGB-QZ18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng IP44

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 4 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 4 tầng ST45LF: ST45LF-4-110-RAGB ST45LF-4-110-RAGB ST45LF-4-110-RAGW ST45LF-4-110-RAGW-LB18 ST45LF-4-110-RGBW ST45LF-4-110-RGBW-LW18 ST45LF-4-110-RAGB ST45LF-4-110-RAGB-QZ18 ST45LF-4-110-RAGB ST45LF-4-110-RAGB-SZ18 ST45LF-4-110-RAGB ST45LF-4-110-RAGB-QL18 ST45LF-4-110-RAGB ST45LF-4-110-RAGB-SL18 ST45LF-4-110-RAGB ST45LF-4-110-RAGB-QLA18 ST45LF: Đèn tháp bóng LED sáng  liên tục hoặc nhấp ... Read More »

ST45LF-3-110-RAW-LW18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng IP44

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 3 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 3 tầng ST45LF: ST45LF-3-110-RAG ST45LF-3-110-RAG ST45LF-3-110-RAB ST45LF-3-110-RAB-LB18 ST45LF-3-110-RAW ST45LF-3-110-RAW-LW18 ST45LF-3-110-RGB ST45LF-3-110-RGB-QZ18 ST45LF-3-110-RGW ST45LF-3-110-RGW-SZ18 ST45LF-3-110-RBW ST45LF-3-110-RBW-QL18 ST45LF-3-110-RAG ST45LF-3-110-RAG-SL18 ST45LF-3-110-RAG ST45LF-3-110-RAG-QLA18 ST45LF: Đèn tháp bóng LED sáng  liên tục hoặc nhấp ... Read More »

ST45LF-2-110-RA-LB18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 2 tầng IP44

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 2 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 2 tầng ST45LF: ST45LF-2-110-RG ST45LF-2-110-RG ST45LF-2-110-RA ST45LF-2-110-RA-LB18 ST45LF-2-110-RB ST45LF-2-110-RB-LW18 ST45LF-2-110-RW ST45LF-2-110-RW-QZ18 ST45LF-2-110-AG ST45LF-2-110-AG-SZ18 ST45LF-2-110-AB ST45LF-2-110-AB-QL18 ST45LF-2-110-AW ST45LF-2-110-AW-SL18 ST45LF-2-110-GW ST45LF-2-110-GW-QLA18 ST45LF: Đèn tháp bóng LED sáng  liên tục hoặc nhấp ... Read More »

ST45LF-1-110-G-QLA18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng IP44

Đèn tháp cảnh báo Q-Light 1->5 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, ST45L

Đèn tháp tín hiệu Q-Light 1 tầng, bóng LED, Trụ tròn Φ45, sáng liên tục hoặc nhấp nháy ST45LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 sáng liên tục hoặc nhấp nháy 1 tầng ST45LF: ST45LF-1-110-R ST45LF-1-110-R ST45LF-1-110-A ST45LF-1-110-A-LB18 ST45LF-1-110-G ST45LF-1-110-G-LW18 ST45LF-1-110-B ST45LF-1-110-B-QZ18 ST45LF-1-110-W ST45LF-1-110-W-SZ18 ST45LF-1-110-R ST45LF-1-110-R-QL18 ST45LF-1-110-A ST45LF-1-110-A-SL18 ST45LF-1-110-G ST45LF-1-110-G-QLA18 ST45LF: Đèn tháp bóng LED sáng  liên tục hoặc nhấp ... Read More »

Scroll To Top