Friday , 1 July 2022
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp ST80L

ST80LF-BZ-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight có còi Buzzer 9-dB 5 tầng, bóng LED sá ng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF-BZ: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF-BZ Mã hàng: ST80LF-BZ-5-12-RAGBW ST80LF-BZ-5-24-RAGBW ST80LF-WS-5-12-RAGBW-LB24 ST80LF-WS-5-24-RAGBW-LB24 ST80LF-WP-5-12-RAGBW-LW24 ST80LF-WP-5-24-RAGBW-LW24 ST80LF-WM-5-12-RAGBW-QZ24 ST80LF-WM-5-24-RAGBW-QZ24 ST80LF-WA-5-12-RAGBW-SZ24 ST80LF-WA-5-24-RAGBW-SZ24 ST80LF-WS-5-12-RAGBW-QL24 ST80LF-WS-5-24-RAGBW-QL24 ST80LF-WA-5-12-RAGBW-SL24 ST80LF-WA-5-24-RAGBW-SL24 ST80LF-WM-5-12-RAGBW-QLA24 ST80LF-WM-5-24-RAGBW-QLA24 ST80LF-BZ-5-110-RAGBW ST80LF-BZ-5-220-RAGBW ST80LF-WS-5-110-RAGBW-LB24 ST80LF-WS-5-220-RAGBW-LB24 ST80LF-WP-5-110-RAGBW-LW24 ST80LF-WP-5-220-RAGBW-LW24 ST80LF-WM-5-110-RAGBW-QZ24 ST80LF-WM-5-220-RAGBW-QZ24 ST80LF-WA-5-110-RAGBW-SZ24 ... Read More »

ST80LF-BZ-4-110-RAGB Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight có còi Buzzer 90dB 4 tầng, bóng LED sá ng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF-BZ: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF-BZ Mã hàng: ST80LF-BZ-4-12-RAGB ST80LF-BZ-4-24-RAGB ST80LF-WS-4-12-RAGW-LB24 ST80LF-WS-4-24-RAGW-LB24 ST80LF-WP-4-12-RGBW-LW24 ST80LF-WP-4-24-RGBW-LW24 ST80LF-WM-4-12-RAGB-QZ24 ST80LF-WM-4-24-RAGB-QZ24 ST80LF-WA-4-12-RAGB-SZ24 ST80LF-WA-4-24-RAGB-SZ24 ST80LF-WS-4-12-RAGB-QL24 ST80LF-WS-4-24-RAGB-QL24 ST80LF-WA-4-12-RAGB-SL24 ST80LF-WA-4-24-RAGB-SL24 ST80LF-WM-4-12-RAGB-QLA24 ST80LF-WM-4-24-RAGB-QLA24 ST80LF-BZ-4-110-RAGB ST80LF-BZ-4-220-RAGB ST80LF-WS-4-110-RAGW-LB24 ST80LF-WS-4-220-RAGW-LB24 ST80LF-WP-4-110-RGBW-LW24 ST80LF-WP-4-220-RGBW-LW24 ST80LF-WM-4-110-RAGB-QZ24 ST80LF-WM-4-220-RAGB-QZ24 ST80LF-WA-4-110-RAGB-SZ24 ... Read More »

ST80LF-BZ-3-220-RAG Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight có còi Buzzer 9-dB 3 tầng, bóng LED sá ng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF-BZ: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF-BZ Mã hàng: ST80LF-BZ-3-12-RAG ST80LF-BZ-3-24-RAG ST80LF-WS-3-12-RAB-LB24 ST80LF-WS-3-24-RAB-LB24 ST80LF-WP-3-12-RAW-LW24 ST80LF-WP-3-24-RAW-LW24 ST80LF-WM-3-12-RGB-QZ24 ST80LF-WM-3-24-RGB-QZ24 ST80LF-WA-3-12-RGW-SZ24 ST80LF-WA-3-24-RGW-SZ24 ST80LF-WS-3-12-RBW-QL24 ST80LF-WS-3-24-RBW-QL24 ST80LF-WA-3-12-RAG-SL24 ST80LF-WA-3-24-RAG-SL24 ST80LF-WM-3-12-RAG-QLA24 ST80LF-WM-3-24-RAG-QLA24 ST80LF-BZ-3-110-RAG ST80LF-BZ-3-220-RAG ST80LF-WS-3-110-RAB-LB24 ST80LF-WS-3-220-RAB-LB24 ST80LF-WP-3-110-RAW-LW24 ST80LF-WP-3-220-RAW-LW24 ST80LF-WM-3-110-RGB-QZ24 ST80LF-WM-3-220-RGB-QZ24 ST80LF-WA-3-110-RGW-SZ24 ... Read More »

ST80LF-BZ-2-24-RG Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight có còi Buzzer 9-dB 2 tầng, bóng LED sá ng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF-BZ: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF-BZ Mã hàng: ST80LF-BZ-2-12-RG ST80LF-BZ-2-24-RG ST80LF-WS-2-12-RA-LB24 ST80LF-WS-2-24-RA-LB24 ST80LF-WP-2-12-RB-LW24 ST80LF-WP-2-24-RB-LW24 ST80LF-WM-2-12-RW-QZ24 ST80LF-WM-2-24-RW-QZ24 ST80LF-WA-5-12-RAGBW-SZ24 ST80LF-WA-5-24-RAGBW-SZ24 ST80LF-WS-2-12-AB-QL24 ST80LF-WS-2-24-AB-QL24 ST80LF-WA-2-12-AW-SL24 ST80LF-WA-2-24-AW-SL24 ST80LF-WM-2-12-GW-QLA24 ST80LF-WM-2-24-GW-QLA24 ST80LF-BZ-2-110-RG ST80LF-BZ-2-220-RG ST80LF-WS-2-110-RA-LB24 ST80LF-WS-2-220-RA-LB24 ST80LF-WP-2-110-RB-LW24 ST80LF-WP-2-220-RB-LW24 ST80LF-WM-2-110-RW-QZ24 ST80LF-WM-2-220-RW-QZ24 ST80LF-WA-5-110-RAGBW-SZ24 ... Read More »

ST80LF-BZ-1-12-R Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight có còi Buzzer 9-dB 1 tầng, bóng LED sá ng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF-BZ: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF-BZ Mã hàng: ST80LF-BZ-1-12-R ST80LF-BZ-1-12-R ST80LF-WA-5-12-RAGBW-LB24 ST80LF-WA-5-12-RAGBW-LB24 ST80LF-WP-1-12-G-LW24 ST80LF-WP-1-12-G-LW24 ST80LF-WM-1-12-B-QZ24 ST80LF-WM-1-12-B-QZ24 ST80LF-WA-1-12-W-SZ24 ST80LF-WA-1-12-W-SZ24 ST80LF-WS-1-12-R-QL24 ST80LF-WS-1-12-R-QL24 ST80LF-WA-1-12-A-SL24 ST80LF-WA-1-12-A-SL24 ST80LF-WM-1-12-G-QLA24 ST80LF-WM-1-12-G-QLA24 ST80LF-BZ-1-12-R ST80LF-BZ-1-12-R ST80LF-WA-5-12-RAGBW-LB24 ST80LF-WA-5-12-RAGBW-LB24 ST80LF-WP-1-12-G-LW24 ST80LF-WP-1-12-G-LW24 ST80LF-WM-1-12-B-QZ24 ST80LF-WM-1-12-B-QZ24 ST80LF-WA-1-12-W-SZ24 ... Read More »

ST80LF-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng IP44

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight 5 tầng, bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF Mã hàng: ST80LF-5-12-RAGBW ST80LF-5-24-RAGBW ST80LF-5-12-RAGBW-LB24 ST80LF-5-24-RAGBW-LB24 ST80LF-5-12-RAGBW-LW24 ST80LF-5-24-RAGBW-LW24 ST80LF-5-12-RAGBW-QZ24 ST80LF-5-24-RAGBW-QZ24 ST80LF-5-12-RAGBW-SZ24 ST80LF-5-24-RAGBW-SZ24 ST80LF-5-12-RAGBW-QL24 ST80LF-5-24-RAGBW-QL24 ST80LF-5-12-RAGBW-SL24 ST80LF-5-24-RAGBW-SL24 ST80LF-5-12-RAGBW-QLA24 ST80LF-5-24-RAGBW-QLA24 ST80LF-5-110-RAGBW ST80LF-5-220-RAGBW ST80LF-5-110-RAGBW-LB24 ST80LF-5-220-RAGBW-LB24 ST80LF-5-110-RAGBW-LW24 ST80LF-5-220-RAGBW-LW24 ST80LF-5-110-RAGBW-QZ24 ST80LF-5-220-RAGBW-QZ24 ST80LF-5-110-RAGBW-SZ24 ST80LF-5-220-RAGBW-SZ24 ST80LF-5-110-RAGBW-QL24 ST80LF-5-220-RAGBW-QL24 ST80LF-5-110-RAGBW-SL24 ST80LF-5-220-RAGBW-SL24 ... Read More »

ST80LF-4-110-RAGB Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 4 tầng IP44

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight 4 tầng, bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF Mã hàng: ST80LF-4-12-RAGB ST80LF-4-24-RAGB ST80LF-4-12-RAGW-LB24 ST80LF-4-24-RAGW-LB24 ST80LF-4-12-RGBW-LW24 ST80LF-4-24-RGBW-LW24 ST80LF-4-12-RAGB-QZ24 ST80LF-4-24-RAGB-QZ24 ST80LF-4-12-RAGB-SZ24 ST80LF-4-24-RAGB-SZ24 ST80LF-4-12-RAGB-QL24 ST80LF-4-24-RAGB-QL24 ST80LF-4-12-RAGB-SL24 ST80LF-4-24-RAGB-SL24 ST80LF-4-12-RAGB-QLA24 ST80LF-4-24-RAGB-QLA24 ST80LF-4-110-RAGB ST80LF-4-220-RAGB ST80LF-4-110-RAGW-LB24 ST80LF-4-220-RAGW-LB24 ST80LF-4-110-RGBW-LW24 ST80LF-4-220-RGBW-LW24 ST80LF-4-110-RAGB-QZ24 ST80LF-4-220-RAGB-QZ24 ST80LF-4-110-RAGB-SZ24 ST80LF-4-220-RAGB-SZ24 ST80LF-4-110-RAGB-QL24 ST80LF-4-220-RAGB-QL24 ST80LF-4-110-RAGB-SL24 ST80LF-4-220-RAGB-SL24 ... Read More »

ST80LF-3-220-RAG Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng IP44

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight 3 tầng, bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF Mã hàng: ST80LF-3-12-RAG ST80LF-3-24-RAG ST80LF-3-12-RAB-LB24 ST80LF-3-24-RAB-LB24 ST80LF-3-12-RAW-LW24 ST80LF-3-24-RAW-LW24 ST80LF-3-12-RGB-QZ24 ST80LF-3-24-RGB-QZ24 ST80LF-3-12-RGW-SZ24 ST80LF-3-24-RGW-SZ24 ST80LF-3-12-RBW-QL24 ST80LF-3-24-RBW-QL24 ST80LF-3-12-RAG-SL24 ST80LF-3-24-RAG-SL24 ST80LF-3-12-RAG-QLA24 ST80LF-3-24-RAG-QLA24 ST80LF-3-110-RAG ST80LF-3-220-RAG ST80LF-3-110-RAB-LB24 ST80LF-3-220-RAB-LB24 ST80LF-3-110-RAW-LW24 ST80LF-3-220-RAW-LW24 ST80LF-3-110-RGB-QZ24 ST80LF-3-220-RGB-QZ24 ST80LF-3-110-RGW-SZ24 ST80LF-3-220-RGW-SZ24 ST80LF-3-110-RBW-QL24 ST80LF-3-220-RBW-QL24 ST80LF-3-110-RAG-SL24 ST80LF-3-220-RAG-SL24 ... Read More »

ST80LF-2-24-RG Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng IP44

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight 2 tầng, bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF Mã hàng: ST80LF-2-12-RG ST80LF-2-24-RG ST80LF-2-12-RA-LB24 ST80LF-2-24-RA-LB24 ST80LF-2-12-RB-LW24 ST80LF-2-24-RB-LW24 ST80LF-2-12-RW-QZ24 ST80LF-2-24-RW-QZ24 ST80LF-2-12-AG-SZ24 ST80LF-2-24-AG-SZ24 ST80LF-2-12-AB-QL24 ST80LF-2-24-AB-QL24 ST80LF-2-12-AW-SL24 ST80LF-2-24-AW-SL24 ST80LF-2-12-GW-QLA24 ST80LF-2-24-GW-QLA24 ST80LF-2-110-RG ST80LF-2-220-RG ST80LF-2-110-RA-LB24 ST80LF-2-220-RA-LB24 ST80LF-2-110-RB-LW24 ST80LF-2-220-RB-LW24 ST80LF-2-110-RW-QZ24 ST80LF-2-220-RW-QZ24 ST80LF-2-110-AG-SZ24 ST80LF-2-220-AG-SZ24 ST80LF-2-110-AB-QL24 ST80LF-2-220-AB-QL24 ST80LF-2-110-AW-SL24 ST80LF-2-220-AW-SL24 ... Read More »

ST80LF-1-12-R Đèn tháp Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng IP44

ST80L-ST80LF-BZ Den thap Den tang Phi 80 Qlight

Đèn tháp báo hiệu QLight 2 tầng, bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Trụ tròn Φ80, ST80LF: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ80: ST80LF Mã hàng: ST80LF-1-12-R ST80LF-1-24-R ST80LF-1-12-A-LB24 ST80LF-1-24-A-LB24 ST80LF-1-12-G-LW24 ST80LF-1-24-G-LW24 ST80LF-1-12-B-QZ24 ST80LF-1-24-B-QZ24 ST80LF-1-12-W-SZ24 ST80LF-1-24-W-SZ24 ST80LF-1-12-R-QL24 ST80LF-1-24-R-QL24 ST80LF-1-12-A-SL24 ST80LF-1-24-A-SL24 ST80LF-1-12-G-QLA24 ST80LF-1-24-G-QLA24 ST80LF-1-110-R ST80LF-1-220-R ST80LF-1-110-A-LB24 ST80LF-1-220-A-LB24 ST80LF-1-110-G-LW24 ST80LF-1-220-G-LW24 ST80LF-1-110-B-QZ24 ST80LF-1-220-B-QZ24 ST80LF-1-110-W-SZ24 ST80LF-1-220-W-SZ24 ST80LF-1-110-R-QL24 ST80LF-1-220-R-QL24 ST80LF-1-110-A-SL24 ST80LF-1-220-A-SL24 ... Read More »

Scroll To Top