Wednesday , 18 May 2022
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp ST56L

ST56LF-BZ-5-220-RAGBW Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF-BZ Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 5 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Còi 90dB, IP23: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 5 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, còi 90dB: ST56LF-BZ ST56LF-BZ-4-12-RAGB ST56LF-BZ-4-24-RAGB ST56LF-WS-4-12-RAGW-LB18 ST56LF-WS-4-24-RAGW-LB18 ST56LF-WP-4-12-RGBW-LW18 ST56LF-WP-4-24-RGBW-LW18 ST56LF-WM-4-12-RAGB-QZ18 ST56LF-WM-4-24-RAGB-QZ18 ST56LF-WA-4-12-RAGB-SZ18 ST56LF-WA-4-24-RAGB-SZ18 ST56LF-WS-4-12-RAGB-QL18 ST56LF-WS-4-24-RAGB-QL18 ST56LF-WA-4-12-RAGB-SL18 ST56LF-WA-4-24-RAGB-SL18 ST56LF-WM-4-12-RAGB-QLA18 ST56LF-WM-4-24-RAGB-QLA18 ST56LF-BZ-4-110-RAGB ST56LF-BZ-4-220-RAGB ST56LF-WS-4-110-RAGW-LB18 ST56LF-WS-4-220-RAGW-LB18 ST56LF-WP-4-110-RGBW-LW18 ... Read More »

ST56LF-BZ-4-110-RAGB Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF-BZ Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 4 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Còi 90dB, IP23: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 4 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, còi 90dB: ST56LF-BZ ST56LF-BZ-4-12-RAGB ST56LF-BZ-4-24-RAGB ST56LF-WS-4-12-RAGW-LB18 ST56LF-WS-4-24-RAGW-LB18 ST56LF-WP-4-12-RGBW-LW18 ST56LF-WP-4-24-RGBW-LW18 ST56LF-WM-4-12-RAGB-QZ18 ST56LF-WM-4-24-RAGB-QZ18 ST56LF-WA-4-12-RAGB-SZ18 ST56LF-WA-4-24-RAGB-SZ18 ST56LF-WS-4-12-RAGB-QL18 ST56LF-WS-4-24-RAGB-QL18 ST56LF-WA-4-12-RAGB-SL18 ST56LF-WA-4-24-RAGB-SL18 ST56LF-WM-4-12-RAGB-QLA18 ST56LF-WM-4-24-RAGB-QLA18 ST56LF-BZ-4-110-RAGB ST56LF-BZ-4-220-RAGB ST56LF-WS-4-110-RAGW-LB18 ST56LF-WS-4-220-RAGW-LB18 ST56LF-WP-4-110-RGBW-LW18 ... Read More »

ST56LF-BZ-3-220-RAG Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 90dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF-BZ Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 3 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Còi 90dB, IP23: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 3 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, còi 90dB: ST56LF-BZ ST56LF-BZ-3-12-RAG ST56LF-BZ-3-24-RAG ST56LF-WS-3-12-RAB-LB18 ST56LF-WS-3-24-RAB-LB18 ST56LF-WP-3-12-RAW-LW18 ST56LF-WP-3-24-RAW-LW18 ST56LF-WM-3-12-RGB-QZ18 ST56LF-WM-3-24-RGB-QZ18 ST56LF-WA-3-12-RGW-SZ18 ST56LF-WA-3-24-RGW-SZ18 ST56LF-WS-3-12-RBW-QL18 ST56LF-WS-3-24-RBW-QL18 ST56LF-WA-3-12-RAG-SL18 ST56LF-WA-3-24-RAG-SL18 ST56LF-WM-3-12-RAG-QLA18 ST56LF-WM-3-24-RAG-QLA18 ST56LF-BZ-3-110-RAG ST56LF-BZ-3-220-RAG ST56LF-WS-3-110-RAB-LB18 ST56LF-WS-3-220-RAB-LB18 ST56LF-WP-3-110-RAW-LW18 ... Read More »

ST56LF-WA-2-24-AG-SZ18 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 2 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF-BZ Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 2 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Còi 90dB, IP23: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 2 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, còi 90dB: ST56LF-BZ ST56LF-BZ-2-12-RG ST56LF-BZ-2-24-RG ST56LF-WS-2-12-RA-LB18 ST56LF-WS-2-24-RA-LB18 ST56LF-WP-2-12-RB-LW18 ST56LF-WP-2-24-RB-LW18 ST56LF-WM-2-12-RW-QZ18 ST56LF-WM-2-24-RW-QZ18 ST56LF-WA-2-12-AG-SZ18 ST56LF-WA-2-24-AG-SZ18 ST56LF-WS-2-12-AB-QL18 ST56LF-WS-2-24-AB-QL18 ST56LF-WA-2-12-AW-SL18 ST56LF-WA-2-24-AW-SL18 ST56LF-WM-2-12-GW-QLA18 ST56LF-WM-2-24-GW-QLA18 ST56LF-BZ-2-110-RG ST56LF-BZ-2-220-RG ST56LF-WS-2-110-RA-LB18 ST56LF-WS-2-220-RA-LB18 ST56LF-WP-2-110-RB-LW18 ... Read More »

ST56LF-WM-1-12-G-QLA18 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 1 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF-BZ Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 1 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, Còi 90dB, IP23: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 1 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy, còi 90dB: ST56LF-BZ ST56LF-BZ-1-12-R ST56LF-BZ-1-24-R ST56LF-WS-1-12-A-LB18 ST56LF-WS-1-24-A-LB18 ST56LF-WP-1-12-G-LW18 ST56LF-WP-1-24-G-LW18 ST56LF-WM-1-12-B-QZ18 ST56LF-WM-1-24-B-QZ18 ST56LF-WA-1-12-W-SZ18 ST56LF-WA-1-24-W-SZ18 ST56LF-WS-1-12-R-QL18 ST56LF-WS-1-24-R-QL18 ST56LF-WA-1-12-A-SL18 ST56LF-WA-1-24-A-SL18 ST56LF-WM-1-12-G-QLA18 ST56LF-WM-1-24-G-QLA18 ST56LF-BZ-1-110-R ST56LF-BZ-1-220-R ST56LF-WS-1-110-A-LB18 ST56LF-WS-1-220-A-LB18 ST56LF-WP-1-110-G-LW18 ... Read More »

ST56LF-5-220-RAGBW-QL18 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 5 tầng IP44

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 5 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, IP44: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 5 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy: ST56LF: ST56LF-5-12-RAGBW ST56LF-5-24-RAGBW ST56LF-5-12-RAGBW-LB18 ST56LF-5-24-RAGBW-LB18 ST56LF-5-12-RAGBW-LW18 ST56LF-5-24-RAGBW-LW18 ST56LF-5-12-RAGBW-QZ18 ST56LF-5-24-RAGBW-QZ18 ST56LF-5-12-RAGBW-SZ18 ST56LF-5-24-RAGBW-SZ18 ST56LF-5-12-RAGBW-QL18 ST56LF-5-24-RAGBW-QL18 ST56LF-5-12-RAGBW-SL18 ST56LF-5-24-RAGBW-SL18 ST56LF-5-12-RAGBW-QLA18 ST56LF-5-24-RAGBW-QLA18 ST56LF-5-110-RAGBW ST56LF-5-220-RAGBW ST56LF-5-110-RAGBW-LB18 ST56LF-5-220-RAGBW-LB18 ST56LF-5-110-RAGBW-LW18 ST56LF-5-220-RAGBW-LW18 ST56LF-5-110-RAGBW-QZ18 ST56LF-5-220-RAGBW-QZ18 ST56LF-5-110-RAGBW-SZ18 ... Read More »

ST56LF-4-110-RAGB-SZ18 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 4 tầng IP44

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 4 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, IP44: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 4 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy: ST56LF: ST56LF-4-12-RAGB ST56LF-4-24-RAGB ST56LF-4-12-RAGW-LB18 ST56LF-4-24-RAGW-LB18 ST56LF-4-12-RGBW-LW18 ST56LF-4-24-RGBW-LW18 ST56LF-4-12-RAGB-QZ18 ST56LF-4-24-RAGB-QZ18 ST56LF-4-12-RAGB-SZ18 ST56LF-4-24-RAGB-SZ18 ST56LF-4-12-RAGB-QL18 ST56LF-4-24-RAGB-QL18 ST56LF-4-12-RAGB-SL18 ST56LF-4-24-RAGB-SL18 ST56LF-4-12-RAGB-QLA18 ST56LF-4-24-RAGB-QLA18 ST56LF-4-110-RAGB ST56LF-4-220-RAGB ST56LF-4-110-RAGW-LB18 ST56LF-4-220-RAGW-LB18 ST56LF-4-110-RGBW-LW18 ST56LF-4-220-RGBW-LW18 ST56LF-4-110-RAGB-QZ18 ST56LF-4-220-RAGB-QZ18 ST56LF-4-110-RAGB-SZ18 ... Read More »

ST56LF-3-220-RGB-QZ18 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 3 tầng IP44

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 3 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, IP44: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 3 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy: ST56LF: ST56LF-3-12-RAG ST56LF-3-24-RAG ST56LF-3-12-RAB-LB18 ST56LF-3-24-RAB-LB18 ST56LF-3-12-RAW-LW18 ST56LF-3-24-RAW-LW18 ST56LF-3-12-RGB-QZ18 ST56LF-3-24-RGB-QZ18 ST56LF-3-12-RGW-SZ18 ST56LF-3-24-RGW-SZ18 ST56LF-3-12-RBW-QL18 ST56LF-3-24-RBW-QL18 ST56LF-3-12-RAG-SL18 ST56LF-3-24-RAG-SL18 ST56LF-3-12-RAG-QLA18 ST56LF-3-24-RAG-QLA18 ST56LF-3-110-RAG ST56LF-3-220-RAG ST56LF-3-110-RAB-LB18 ST56LF-3-220-RAB-LB18 ST56LF-3-110-RAW-LW18 ST56LF-3-220-RAW-LW18 ST56LF-3-110-RGB-QZ18 ST56LF-3-220-RGB-QZ18 ST56LF-3-110-RGW-SZ18 ... Read More »

ST56LF-2-24-AW-SL18 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 2 tầng IP44

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 2 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, IP44: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 2 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy: ST56LF: ST56LF-2-12-RG ST56LF-2-24-RG ST56LF-2-12-RA-LB18 ST56LF-2-24-RA-LB18 ST56LF-2-12-RB-LW18 ST56LF-2-24-RB-LW18 ST56LF-2-12-RW-QZ18 ST56LF-2-24-RW-QZ18 ST56LF-2-12-AG-SZ18 ST56LF-2-24-AG-SZ18 ST56LF-2-12-AB-QL18 ST56LF-2-24-AB-QL18 ST56LF-2-12-AW-SL18 ST56LF-2-24-AW-SL18 ST56LF-2-12-GW-QLA18 ST56LF-2-24-GW-QLA18 ST56LF-2-110-RG ST56LF-2-220-RG ST56LF-2-110-RA-LB18 ST56LF-2-220-RA-LB18 ST56LF-2-110-RB-LW18 ST56LF-2-220-RB-LW18 ST56LF-2-110-RW-QZ18 ST56LF-2-220-RW-QZ18 ST56LF-2-110-AG-SZ18 ... Read More »

ST56LF-1-12-G-LW18 Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 1 tầng IP44

ST56L-ST56LF-BZ Den thap Den tang Phi 56 Qlight

ST56LF Đèn tháp Qlight Φ56 Bóng LED 1 tầng màu, Sáng liên tục hoặc nhấp nháy, IP44: Mã hàng: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ56, 1 tầng màu, sáng liên tục hoặc nhấp nháy: ST56LF: ST56LF-1-12-R ST56LF-1-24-R ST56LF-1-12-A-LB18 ST56LF-1-24-A-LB18 ST56LF-1-12-G-LW18 ST56LF-1-24-G-LW18 ST56LF-1-12-B-QZ18 ST56LF-1-24-B-QZ18 ST56LF-1-12-W-SZ18 ST56LF-1-24-W-SZ18 ST56LF-1-12-R-QL18 ST56LF-1-24-R-QL18 ST56LF-1-12-A-SL18 ST56LF-1-24-A-SL18 ST56LF-1-12-G-QLA18 ST56LF-1-24-G-QLA18 ST56LF-1-110-R ST56LF-1-220-R ST56LF-1-110-A-LB18 ST56LF-1-220-A-LB18 ST56LF-1-110-G-LW18 ST56LF-1-220-G-LW18 ST56LF-1-110-B-QZ18 ST56LF-1-220-B-QZ18 ST56LF-1-110-W-SZ18 ... Read More »

Scroll To Top